info@emmdanismanlik.com 0312 436 09 72
Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi Tüm bölgede Yapılacak yatırımlar için alınacak makine ve teçhizatların Katma Değer Vergisi ve Gümrük Vergisi ödemeden alınmasını sağlayan, Bölgesel destek bazında; Vergi indirimi, Sigorta primi desteği, Sigorta primi işveren hissesi desteği, Gelir vergisi stopajı desteği, Faiz desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi sağlayan Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) ile elektronik ortamda düzenlenen belgedir. Yatırım Teşvik Belgesinde Amaç; Firmaları Yatırıma yönlendirmek, Firmaların Ekonomiye katkısını arttırmak ve İstihdam sağlamaktır.


Yatırım Teşvik Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yatırım Teşvik Belgesi müracaatları elektronik sistem üzerinden yapılmaktadır. Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) yetkilendirme işlemleri ve belge müracaatı için aşagıdaki evraklar gereklidir;

- E-TUYS Yetkilendirme Dilekçesi

- E-TUYS-Kullanıcı Yetkilendirme Formu

- E-TUYS-Taahhutname

- Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri

- Ticaret Sicil Gazeteleri ticaret odası onaylı yada asıl (kuruluş, varsa ünvan ve adres değişikliği, son sermaye gazetesi)

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı, Yatırım ÇED yönetmeligine girmiyor ise ÇED muafiyet yazısı alınmış olmalıdır.

- Tüm makine ve teçhizata ait proforma fatura veya fiyat teklifleri,

- Kiralık işyerinde yapılacak yatırımlar için kira kontratı. Yatırım yapılacak arsa Şirkete ait ise Tapu Fotokopisi, OSB de yapılan yatırımlarda tahsisi yazısı aslı,

- “Komple yeni yatırım” haricinde bir yatırım türünde ise (tevsi, modernizasyon vb.) firmanın en son tarihli ve geçerli Kapasite Raporunun Oda onaylı nüshası,

- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı,