info@emmdanismanlik.com 0312 436 09 72
İşletme Geliştirme Destek Programı Nedir?

Program, küçük ve orta ölçekli işletmelerin öncelikli ihtiyaçlarını belirleyip bunların giderilmesini sağlayarak rekabet edebilme potansiyeli oluşturmayı, kurumsallaşma ve beraberinde markalaşma kapasitelerini güçlendirmeyi, ekonomideki paylarını arttırmayı amaçlar.


Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Programa başvuru yapacak işletmelerin Türk Ticaret Kanununda belirtildiği şekliyle gerçek / tüzel kişi statüsünde yer alması, KBS’de aktif kaydının olması gereklidir. İşletmeler programdan faydalandıktan sonra 1 defa olmak üzere tekrar başvuruda bulunarak destekten faydalanabilir.


Destek Miktarı ve Oranı Nedir?

Yurt İçi Fuar Desteği: KOSGEB tarafından belirlenen yurt içinde düzenlenen uluslararası ihtisas fuarlarına m2 başına 250 TL, yurt içi ihtisas fuarları ile İzmir Enternasyonel Fuarı’na m2 başına 150 TL, IDEF Uluslararası Sanayi Fuarına m2 başına 1.000 TL ve savunma, havacılık ya da uzay temalı fuarlara m2 başına 500 TL destek sağlanır. Her fuar için azami destek alanı 50 m2’dir. İşletmelerin program dahilinde en fazla 4 katılımına destek sağlanır. Üst limit 50.000 TL’dir.

Yurt Dışı İş Gezisi: İşletmelerin yurt dışı işbirliğini arttırmak ve ağ kurmalarına destek olmak amacıyla konaklama, ulaşım, tercüme, rehberlik, fuar giriş ücreti gibi masrafları destek tarafından karşılanır. Üst limit 30.000 TL’dir. KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödüllerinde finalist olmaya hak kazanan işletmeler yurt dışı iş gezisinde tek sefer olmak üzere üst limitlere bakılmaksızın %100 oranında desteklenir.

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği: Herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun yeni elemanların işe alınması için destek verilir. İşletme sahibinin anne, baba, kardeş, eş ve çocukları, yabancı uyruklu kimseler ve emekliler bu destek kapsamına girmez. Üst limit 50.000 TL’dir. Elemanın yeni mezun, kadın, birinci derece şehit yakını ve gazi olması durumunda destek oranı %20 artar.

Tasarım Desteği: İşletmenin ürün tasarımı için alacağı hizmet için destek sağlanır. Üst limit 50.000 TL’dir.

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği: İşletmelerin Türk Patent – Marka Kurumuna ve yurt dışında aynı yetkiye sahip kurumlara başvuruda bulunduğu patent, belge, tasarım tescili gibi belgeler için oluşacak giderlere destek sağlanır. Üst limit 30.000 TL’dir. TÜRKPATENT’ten alınacak belgelerin desteklenme oranı %100’dür.

Belgelendirme Desteği: İşletmelerin alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akredite belgeleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği belgelerine dair giderler destek tarafından karşılanır. Üst limit 50.000 TL’dir. Türk Standartları Enstitüsü’nden alınacak belgelerin desteklenme oranı %100’dür.

Test ve Analiz Desteği: İşletmelerin kamu ve üniversiteler tarafından kurulmuş laboratuvarlardan ürün, malzeme, parça ve numune için test, analiz, kontrol, muayene hizmetler alması sonucu oluşacak giderler destek tarafından karşılanır. Üst limit 50.000 TL’dir. Türk Standartları Enstitüsü’nden alınacak hizmetlerin desteklenme oranı %100’dür.
Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği: Bu destek sadece TEVMOT projesinde pilot bölge olarak seçilen Kocaeli Gebze OSB, Antalya OSB, Uşak OSB, Bursa OSB, İzmir Kemalpaşa OSB, Ankara Sanayi Odası 1. OSB ve Adana Hacı Sabancı OSB’de bulunan işletmelere enerji verimli motor değişimi protokolü kapsamında sunulur. Üst limit 80.000 TL’dir.

Bağımsız Değerlendirme Desteği: İşletmelerin proje başvurularının bağımsız değerlendirme raporu masrafları için destek sağlanır. Destek kapsamına dahil olup olmadıkları önemli değildir. Üst limit 20.000 TL’dir
Model Fabrika Desteği: Model fabrika, mükemmeliyet ölçütlerinin deneyimsel öğrenme teknikleri sayesinde ölçeklenerek yaygınlaştırılmasını sağlayan bir araçtır. İşletmelerin buralardan alacakları hizmet sonucu oluşacak giderleri destek tarafından karşılanır. Üst limit 70.000 TL’dir.

Bütün destekler için istisnai durumlar hariç destek oranı %60 olarak belirlenmiştir.


Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Başvurular İşletme Geliştirme Destek Programı Formu ile birlikte KBS üzerinden gerçekleştirilir. Başvurunun onaylandığı tarihten itibaren 2 sene boyunca destek sağlanır. Destek ödeme talepleri programın tamamlanma tarihinden itibaren en geç 4 ay içinde gerçekleştirilmelidir. Bu süreyi takip eden 2 ay içinde uygun bulunan mazeretler için ödeme yapılabilir.

Gerçekleştirilecek mal / hizmet satın alımlarının hiçbiri başvuru sahibinin eşi, annesi, babası, kardeşi ve çocuğunun sahibi olduğu işletmelerden gerçekleştirilemez. Tespit edilmesi halinde destek kesilir. Ünvan / tür değişikliğinde sadece işletme bilgileri güncellenir, destek bu değişiklikten etkilenmez. Destek devam ederken işletmenin tasfiye edilmesi ya da kapanması halinde destek kesilir. Yine destek sürerken işletmenin devredilmesi ya da başka bir işletme ile birleşmesi durumlarında projenin sonlandırılma durumuna uygulama birimi karar verir. Sonlandırma kararı verilen durumlarda yapılan ödemeler geri talep edilmez.
--

KOBİ Gelişim Destek Programı Nedir?

Program, Türkiye’nin hem ulusal hem de uluslararası amaçlarına paralel olarak küçük / orta ölçekli işletmelerin mevcut ekonomideki görünürlüğünü, faaliyetlerini ve rekabet kapasitesini arttırması amacına yönelik teklif çağrılarına uygun sunulan proje başvurularını desteklemektedir.


Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuru sahiplerinin proje teklif çağrısında belirtilen kriterlere sahip olması ve yine çağrıda belirtilen konularda proje başvurusunda bulunması beklenir. Tek bir işletmenin aynı anda sadece 1 projesi desteklenebilir.


Destek Miktarı ve Oranı Nedir?

Program dahilinde desteklenecek giderler proje teklif çağrısında belirtilir. Gayrimenkul alımı, bina inşaatı, tefrişat, taşıt alımı ya da kiralanması, uygunluğu bulunmayan personel giderleri, vergi, harç, stopaj ve güvenlik primleri gibi giderler desteklenmez. Proje başvuru tarihinden önce oluşmuş giderlere destek sağlanmaz. Sağlanacak destek geri ödemesiz 300.000 TL, geri ödemeli 700.000 TL olmak şartıyla en fazla 1.000.000 TL’dir. Personel giderlerinden geriye kalan giderler için destek oranı 1 ve 2. bölgelerde %60 olup 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde %80’dir. Bu desteğin de %70’i geri ödemeli olacak şekilde sağlanır.

Satın alınacak makine, ekipman ve yazılımın yerli malı olduğu belgelendirilmesi halinde geri ödemesiz destek oranına %15 eklenir. Kamu desteği ile oluşturulan, TÜBİTAK ya da Ar-Ge merkezlerinin projeleri sonucu oluşturulmuş projeler ile açık kaynak yazılım kullanımı sunan başvuruların geri ödemesiz desteklerine %15 eklenir. İşletmelerin KOBİ ve Girişimcilik 1.’lik Ödülü’ne sahip olup 3 yıl içinde başvuru yapmış olması durumunda geri ödemesiz desteklerine %10 ilave edilir. Bu ek destek sadece bir destek programı için uygulanır. Söz konusu destek ilavelerinin toplamı %15’i geçemez.


Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Projeye dair teklif çağrısı KOSGEB’in internet sayfasından ilan edilir sadece belirtilen tarihler arasında başvuru kabul edilir. Kobi Bilgi Sistemi üzerinden başvurular gerçekleştirilir. İşletmelerin KOSGEB Veri Tabanında yer alması şarttır. Başvuruda eksiklik olması halinde bu durum sistem üzerinden bildirilir ayrıca yazılı bir bilgilendirme gerçekleştirilmez. Belgelerin eksikliği ya da yanlış bilgi beyanı hakkında yükümlülük başvuru sahibine aittir.

Değerlendirme iki aşamada tamamlanır; Kobi Bilgi Sistemi’nde eksik olmadığı takdirde toplantı usulü ile değerlendirme yapılır. Sistemdeki puanlamaya göre en yüksekten en düşüğe olacak şekilde sıralama yapılır ve bütçeye uygun olarak destek sağlanacak projeler belirlenir, KOSGEB’in internet sayfasında ilan edilir ve başvuru sahiplerine bildirilir. KOSGEB, onay almış projeleri kendi personeli aracılığıyla ya da hizmet alımı yaparak izleme ve değerlendirme hakkına sahiptir. Başlangıç tarihi ile beraber 4’er aylık periyotlarda işletme ziyaret edilir ve Dönemsel İzleme Formu oluşturulur, bu aşamada uygun görülen giderler için işletme sahibi Ödeme Talep Formu doldurarak talepte bulunur.

Proje tamamlandığında işletmenin sunacağı sonuç raporu değerlendirilir ve başarılı / başarısız kararı verilir. Proje devam ederken işletmenin devredilmesi ya da başka bir işletme ile birleşmesi durumlarında projenin sonlandırılma durumuna kurul değerlendirmesi ile karar verilir. Ünvan / tür değişikliğinde sadece işletme bilgileri güncellenir, destek bu değişiklikten etkilenmez.

Proje devam ederken işletmenin faaliyetlerine kendi dışında oluşmuş sebeplerden (Terör, ölüm, ağır kaza / hastalık, yangın, doğal afet, hırsızlık vs.) ötürü devam edememesi durumlarında destek kesilir, sunulan geri ödemesiz destekler iade alınmaz, geri ödemeli destekler talep edilir. Proje için alım yapılan makine, ekipman ve yazılımlar işletmeye ait kabul edilir projenin bitmesinin ardından 3 yıl boyunca kiralanması ya da devredilmesi söz konusu olamaz (Kapatılan işletmeler için geçerli değildir).

Projeler en az 8 ay, en fazla 36 ay sürmelidir. Kurul kararı ile en fazla 4 ay uzatma alınabilir. Geri ödemeli destek sağlanması için işletmenin destek tutarı kadar teminat sağlaması gereklidir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek ödemeler için proje bitimini takip eden 12 ödeme talep edilmez. Daha sonra 4’er aylık periyotlar halinde 6 taksitte ödeme gerçekleştirilmelidir. Erken ödeme başvurusunda bulunulursa KOSGEB Destek Programları Erken Ödeme Usul ve Esasları’na göre gerçekleştirilebilir.
--


İşbirliği Destek Programı Nedir?

Program, küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleri ile ya da büyük ölçekli işletmeler ile aralarında bir çalışma kültürü yaratmasını buradan hareketle fayda ve rekabet ortamları oluşturmasına yönelik işbirliklerini destekler.


Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Desteklenecek proje konularında aranan 5 unsur vardır;
- Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerinin arttırılması için ortak imalat
- Müşteri istek ve pazar taleplerinin giderilmesi için ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirme
- Ürün, hizmet kalitesi geliştirmek için ortak laboratuvar
- Pazar paylarının artması ve marka imajlarının oluşması için ortak pazarlama
- Beceri ve kabiliyetlerin geliştirilmesi, değer zincirine katılımın sağlanması için işbirliği kurma.

Bu unsurlar çerçevesinde fayda getirici, maliyet azaltıcı ve rekabet avantajı sunan işbirliği projeleri sunulmalıdır. Herhangi bir KOSGEB başvurusu reddedilen projeler başka başvuruda bulunamazlar. İşbirliği projesi olan işletme ya da işletici kuruluşlar proje bitmeden başka bir ortaklıkta bulunamazlar.